Acidum phenylaethylbarbit 50MK Globuli

(Phenobarbitalum)

Potency 50MK HAB 2018
Korsakoff Method
      change potency

Contents

14.65

Add to Basket